Showing posts with label Investing. Show all posts
Showing posts with label Investing. Show all posts

Jul 26, 2020

คำว่า "บริษัทเติบโตเร็ว" ไม่ใช่เรื่องใหม่ หุ้นของบริษัทเติบโตเร็ว ถูกจัดอยู่ในหุ้นกลุ่มที่นักเก็งกำไร ให้ความสนใจเป็นพิเศษ อะไรคือ...

Jul 18, 2020

สมมุติว่าเราเปิดบัญชีออมทรัพย์ 100 บาท เมื่อผ่านไป 12 เดือน ได้ดอกเบี้ยมา 5 บาท มูลค่าของเงินในบัญชีออมทรัพย์ เท่ากับ 105 บาท ในส่วน 5 บาทที...

Jul 14, 2020

ลองนึกภาพเวลาเราต้องการจะเล่าเรื่องของบริษัทที่เราอยากจะลงทุน ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวฟัง เราสามารถเล่า story ของบริษัทนั้นๆ ได้อย่างครบถ้ว...