Showing posts with label หุ้น. Show all posts
Showing posts with label หุ้น. Show all posts

Jul 14, 2020

ลองนึกภาพเวลาเราต้องการจะเล่าเรื่องของบริษัทที่เราอยากจะลงทุน ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวฟัง เราสามารถเล่า story ของบริษัทนั้นๆ ได้อย่างครบถ้ว...